ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทนำปัญญาประดิษฐ์


Learn-AI

รายละเอียดหลักสูตร

เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไร เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร สามารถแบ่งได้กี่ประเภท มีหลักการในการทำงานและประยุกต์ใช้อย่างไร ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นก้าวกระโดดไปไกลจากปัญญาประดิษฐ์ในอดีตมากน้อยเพียงใด และปัญญาประดิษฐ์มีอิทธิพลอย่างไรกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปรวมถึงประโยชน์ที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งข้อจำกัดและข้อพึงระวังที่ควรตระหนักถึงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เด็กและเยาวชนหรือบุคคลที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์ "ไม่จำเป็น" ต้องมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม หรือปัญญาประดิษฐ์

หลังเรียนจบท่านจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วม

เมื่อทำข้อสอบท้ายบททั้งหมดและได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผู้สอนในหลักสูตร

อิรวดี ถาวรบุตร

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี, ผู้ก่อตั้ง Sandeeforgood

สาณุรักษ์ ณัฐนิธิการัชต์

นักศึกษาปริญญาตรี ปี 1

College of Letters and Science, University of California Berkeley

ภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

พัทน์ ภัทรานุธาพร

นักศึกษาปริญญาโท

Fluid Interfaces research group, MIT Media Lab

ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

อาจารย์แพทย์ สาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอกสาขา Experimental Psychology จาก University of California San Diego

ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์

นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอกสาขา Neuroscience จาก University of California San Diego

นพ.ชัยวัฒน์ ศุภศิลป์

อาจารย์แพทย์ กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดร.ศุภนิดา ภิยโยทัย

นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอกสาขา Neuroscience จาก King's College London

  1. หมายเลขหลักสูตร

    AI101
  2. หลักสูตรเริ่ม

    15 ธันวาคม พ.ศ.2563
Enroll