ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง


Learn-AI

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (Advanced AI Applications) ประกอบด้วย 5 วิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายศาสตร์ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการใช้งานที่มีความจำเพาะต่อบริบท รวมถึงข้อจำกัดและข้อควรระวังในการออกแบบและใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
โดยเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
1) การเรียนรู้คืออะไร หุ่นยนต์เรียนรู้ได้อย่างไร
2) ถอดรหัสสมองด้วย Machine Learning
3) หุ่นยนต์รับรู้ได้อย่างไร
4) การใช้ภาพแทนและการให้เหตุผลในปัญญาประดิษฐ์
5) ผลกระทบและข้อพึงระวังของการใช้ปัญญาประดิษฐ์

ทั้งนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากบทที่ 1 และไล่ตามลำดับไปจนจบ แต่สามารถเลือกเรียนบทใดก่อนก็ได้ตามความสนใจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เด็กและเยาวชนหรือบุคคลที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน AI ใน Applications ต่าง ๆ โดยควรมีความเข้าใจและอาจต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนบ้างแล้ว

หลังเรียนจบท่านจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วม

เมื่อทำข้อสอบท้ายบททั้งหมดและได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผู้สอนในหลักสูตร

นพ.ชัยวัฒน์ ศุภศิลป์

อาจารย์แพทย์ กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์

นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอกสาขา Neuroscience จาก University of California San Diego

ณัฐพัชร์ เศรษฐเสถียร

Data scientist สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)

ปริญญาโทสาขา Artificial Intelligence, U of Edinburgh
ปริญญาตรีสาขา Computer Science, U of Cambridge

ดร.ณัฏฐ์ ดิลกธนากุล

นักวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันวิทยสิริเมธี

ปริญญาเอกสาขา Computing Research จาก Imperial College London
อาจารย์ที่ปรึกษา Prof Murray Shanahan (Imperial, Google DeepMind)

ดร.ศุภนิดา ภิยโยทัย

นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอกสาขา Neuroscience จาก King's College London

  1. หมายเลขหลักสูตร

    AI104
  2. หลักสูตรเริ่ม

    14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
Enroll