ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม


Learn-AI

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ในยุคต่างๆ รูปแบบของการแก้ปัญหาทั้งรูปแบบดั้งเดิม และรูปแบบสมัยใหม่ ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การสร้างกราฟและการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโมเดลเชิงทำนายเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจกระบวนการของวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆกัน ผู้เรียนจะได้พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับการคำนวณสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษา Python ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะข้อมูลที่เป็นกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติเชิงอนุมาณ และการทดสอบสมมุติฐาน เป็นต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์ มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม หรือปัญญาประดิษฐ์เล็กน้อย

หลังเรียนจบท่านจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วม

เมื่อทำข้อสอบท้ายบททั้งหมดและได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผู้สอนในหลักสูตร

ดร.พรรณราย ศิริเจริญ

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอกสาขา Computing and Engineering จาก Ulster University

ดร.พีรดล สามะศิริ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)

ปริญญาเอกสาขา Earth Sciences จาก University of Cambridge

ดร.เก็จแก้ว ธเนศวร

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอกสาขา Applied Cognitive Science and Human Factor จาก Michigan Technological University

  1. หมายเลขหลักสูตร

    AI201
  2. หลักสูตรเริ่ม

    15 ธันวาคม พ.ศ.2563
Enroll