ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ทำงานอย่างไร


Learn-AI

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่หลากหลายและวิธีการทำงานของแต่ละเทคนิค ในหลักสูตรแบ่งออกเป็นสามเรื่อง คือ การจัดกลุ่มและการจำแนกข้อมูลเพื่อการทำนาย การพยากรณ์อนุกรมเวลาและ Long-Short Term Memory Network และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Reinforcement Learning

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้เรียนที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน AI ในแอพพลิเคชั่น (Applications) ต่างๆ ควรมีความเข้าใจและจำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หลังเรียนจบท่านจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วม

เมื่อทำข้อสอบท้ายบททั้งหมดและได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผู้สอนในหลักสูตร

ผศ.ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอกสาขา Electrical and Computer Engineering จาก University of Manitoba

รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอกสาขา Telecommunications จาก University of Pittsburgh

ธรรมสรณ์ หาญผดุงกิจ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เดต้า ว้าว จำกัด

ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  1. หมายเลขหลักสูตร

    AI203
  2. หลักสูตรเริ่ม

    15 ธันวาคม พ.ศ.2563
Enroll