Learn AI

Online Learning Platform

หลักสูตรทั้งหมด
การรับรองสมรรถนะ

หลักสูตรแนะนำ

การสร้าง AI โดยใช้ Python
การสร้าง AI โดยใช้ Python

หลักสูตรนี้สอนการสร้าง AI สำหรับประยุกต์ใช้ในแอพพลิชั่นต่างๆ ด้วยใช้ภาษา Python เช่น ขั้นตอนวิธีการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด การจำแนกประเภทและการจัดกลุ่มดอกไอริส การประมาณราคาคอนโดมิเนียมโดยเทคนิค Regression การแก้ปัญหาถุงเป้ (Knapsace Problem) โดยใช้ขั้นตอนวิธีพันธุการ (Genetic Algorithms)

คน
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

วิชาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (Advanced AI Applications) ประกอบด้วย 5 บทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายศาสตร์ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการใช้งานที่มีความจำเพาะต่อบริบท รวมถึงข้อจำกัดและข้อควรระวังในการออกแบบและใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา โดยเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) การเรียนรู้คืออะไรและหุ่นยนต์เรียนรู้ได้อย่างไร 2) ถอดรหัสสมองด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง 3) หุ่นยนต์รับรู้ได้อย่างไร 4) การใช้ภาพแทนและการให้เหตุผลในปัญญาประดิษฐ์ 5) ผลกระทบและข้อพึงระวังของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้เรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากบทที่ 1 และไล่ตามลำดับไปจนจบ แต่สามารถเลือกเรียนบทใดก่อนก็ได้ตามความสนใจ

คน
การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ AI
การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ AI

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ผ่านการเล่นเกม และการสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แบบง่าย ผ่านโปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งมีการอธิบายขั้นตอน และหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์แบบคร่าวๆ รวมถึงเข้าใจการสร้างชุดข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้ในการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์อีกด้วย และเมื่อผู้เรียนรู้จักขั้นตอนการสร้าง AI จะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยใช้ภาษา Python การนำเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพ และการเขียน AI แบบง่าย ด้วยตนเอง

คน
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านต่างๆ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านต่างๆ

หลักสูตรรวบรวมวิชาที่เน้นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใข้ในการทำงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ และ งานทางด้านธุรกิจและการตลาด ในแต่ละวิชาจะสอนให้เห็นภาพรวมของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์จริง ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในแต่ละด้านและสอนถึงกระบวนการในการตั้งโจทย์คำถาม การแก้ปัญหา การวิเคราะห์และแปลผล เพื่อใช้ข้อมูลเพื่ออำนวยสะดวกและช่วยในการตัดสินใจในงานทางการแพทย์ ธุรกิจและการตลาด

คน
เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ทำงานอย่างไร
เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ทำงานอย่างไร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่หลากหลายและวิธีการทำงานของแต่ละเทคนิค ในหลักสูตรแบ่งออกเป็นสามเรื่อง คือ การจัดกลุ่มและการจำแนกข้อมูลเพื่อการทำนาย การพยากรณ์อนุกรมเวลาและ Long-Short Term Memory Network และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Reinforcement Learning

คน
การนำเสนอด้วยภาพ และการเตรียมความพร้อมของข้อมูล
การนำเสนอด้วยภาพ และการเตรียมความพร้อมของข้อมูล

ผู้เรียนที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เบื้องต้น การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ด้วย Visualization การเล่าเรื่องด้วยภาพและข้อมูล รวมถึงการจัดการข้อมูลเพื่อเป็นฟีเจอร์ในการสร้างโมเดลทางด้านปัญญาประดิษฐ์

คน

การรับรองสมรรถนะ

AI Fundamentals
AI Fundamentals

ผู้ที่สนใจควรเตรียมพร้อมและทบทวนหัวข้อต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ ทฤษฎีและการคำนวณทางสถิติและการเขียนภาษา Python - การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ - สถิติเชิงอนุมาณ และการทดสอบสมมุติฐาน - การเขียนโปรแกรม Python แบบพื้นฐาน

Exploratory Data Analysis and Data Preparation
Exploratory Data Analysis and Data Preparation

ผู้ที่สนใจควรเตรียมพร้อมและทบทวนหัวข้อต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ: ทฤษฎีเบื้องต้นและการใช้งานไลบรารี Python อาทิ pandas, numpy, matplotlib, seaborn สำหรับ - การแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test - การอ่านข้อมูล การปรับรูปแบบหรือแปลงข้อมูล การคัดเลือกฟีเจอร์ - การเลือกและสร้างแผนภาพข้อมูล

Model Design and Development: Basics
Model Design and Development: Basics

ผู้ที่สนใจควรเตรียมพร้อมและทบทวนหัวข้อต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ: ทฤษฎีพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างโมเดลในหัวข้อต่อไปนี้ - Regression - Classification - Clustering - Deep Learning

Model Design and Development: Advance
Model Design and Development: Advance

ผู้ที่สนใจควรเตรียมพร้อมและทบทวนหัวข้อต่อไปนี้ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ: ทฤษฎีพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างโมเดลด้วยไพธอน ในหัวข้อ - Natural Language Processing - Computer Vision - Time Series Analysis - Reinforcement Learning

กิจกรรม

ทีมผู้สอน

บทความล่าสุด

วิทยากรจากหน่วยงาน