เนื้อหาที่น่าสนใจ

ศึกษาตัวอย่างการนำ AI ไปประยุกต์ใช้จริงในบริบทต่าง ๆ เช่น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาแนวคิดในการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างสูงสุด
บทนำปัญญาประดิษฐ์
บทนำปัญญาประดิษฐ์

เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไร เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร สามารถแบ่งได้กี่ประเภท มีหลักการในการทำงานและประยุกต์ใช้อย่างไร ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นก้าวกระโดดไปไกลจากปัญญาประดิษฐ์ในอดีตมากน้อยเพียงใด และปัญญาประดิษฐ์มีอิทธิพลอย่างไรกับการใช้ชีวิตประจำวัน ของคนทั่วไปรวมถึงประโยชน์ที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งข้อจำกัดและข้อพึงระวังที่ควรตระหนักถึงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม
เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ในยุคต่างๆ รูปแบบของการแก้ปัญหาทั้งรูปแบบดั้งเดิม และรูปแบบสมัยใหม่ ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การสร้างกราฟและการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโมเดลเชิงทำนายเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจกระบวนการของวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆกัน ผู้เรียนจะได้พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับการคำนวณสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษา Python ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะข้อมูลที่เป็นกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติเชิงอนุมาณ และการทดสอบสมมุติฐาน เป็นต้น

ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักคอมพิวเตอร์วิทัศน์ หรือ Computer Vision เข้าใจประโยชน์ของ Computer Vision และหลักการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การใช้งานจริง เรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมที่ใช้ฐานความรู้ในการแก้ปัญหา โดยเลียนแบบตรรกะการแก้ปัญหาของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีการจัดหาความรู้และจัดเก็บเข้าสู่ระบบในรูปแบบกฎที่ถูกใช้ในกระบวนการเหตุผลจากปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเรียนรู้เชิงลึกเป็นการเรียนรู้ที่เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ในการประมวลผลข้อมูลและเป็นการสร้างรูปแบบสำหรับใช้ในการตัดสินใจ

การสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกด้วยเครื่องมือ
การสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกด้วยเครื่องมือ

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเทคนิคการสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกด้วยการใช้ PyTorch การสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องกับข้อมูลขนาดใหญ่ และการใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องในการการจำแนกประเภทและวิเคราะห์อารมณ์ในข้อความ โดยในหลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ไลบรารีต่างๆในการสร้างโมเดล

ตัวอย่าง Business Transformation ด้วย AI
ตัวอย่าง Business Transformation ด้วย AI

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ตัวอย่างการนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อใช้เปลี่ยนแปลงธุรกิจ การบริหารงาน การดำเนินงาน ข้อดีและข้อเสียของการใช้ปัญญาประดิษฐ์

การใช้ AI เพื่อตอบโจทย์สังคม
การใช้ AI เพื่อตอบโจทย์สังคม

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศให้ดีขึ้น ตัวอย่างการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานในบริบทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมและพื้นฐานเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ การวิจัย เพื่อตอบโจทย์สังคม การตระหนักถึงความถูกต้อง จริยธรรมในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในสังคม

การใช้ AI ในภาครัฐ
การใช้ AI ในภาครัฐ

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหน่วยงานราชการและผลกระทบกับประชาชน การร่วมมือกันของหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีประญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการทำให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างสมบูรณ์

ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการแพทย์
ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการแพทย์

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางด้านการแพทย์ ทำให้การวินิจฉัยโรคทำได้รวดเร็วขึ้น โดยผู้เรียนจะได้รับชมตัวอย่างการใช้หุ่นยนต์ในโรงพยาบาล การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวิเคราะโรคจากภาพถ่ายรังสี เป็นต้น

ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการเงินและการธนาคาร
ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการเงินและการธนาคาร

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในธุรกิจการบริการทางการเงิน บทบาทของการบริการทางการเงินต่อสังคม ตัวอย่างการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานในการธนาคาร การลงทุน บัตรเครดิต และการประกันภัยเป็นต้น

คุณภาพข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์
คุณภาพข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้เห็นความสำคัญของการกำกับดูแลและจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นบริบทพื้นฐานที่สำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล ความสำคัญของการมีการจัดระเบียนข้อมูลและการมีแคตตาล็อกข้อมูล องค์ประกอบและความหมายของการมีคุณภาพของข้อมูลภายในองค์กร อีกทั้งได้เห็นตัวอย่างการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในองค์กรต่อการกำกับดูแลข้อมูลผ่านตัวอย่างวิดีโอสื่อการสอนสั้นๆ

การปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในหน่วยงาน
การปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในหน่วยงาน

วิดีโอนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างไร

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มรายได้
การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มรายได้

วิดีโอนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ได้อย่างไร ขั้นตอนต่างๆ วิธีคิด รวมถึงมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ว่าจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างไร อะไรคือปัจจัยที่จะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จ และยั่งยืน

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมผู้สูงอายุ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมผู้สูงอายุ

วิดีโอนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุอย่างไร ทั้งทางด้านการแพทย์ และทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต รวมถึงมุมมองจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านนี้โดยตรง