เนื้อหาที่น่าสนใจ

ตัวอย่าง Business Transformation ด้วย AI
ตัวอย่าง Business Transformation ด้วย AI

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ตัวอย่างการนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อใช้เปลี่ยนแปลงธุรกิจ การบริหารงาน การดำเนินงาน ข้อดีและข้อเสียของการใช้ปัญญาประดิษฐ์

การใช้ AI เพื่อตอบโจทย์สังคม
การใช้ AI เพื่อตอบโจทย์สังคม

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศให้ดีขึ้น ตัวอย่างการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานในบริบทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมและพื้นฐานเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ การวิจัย เพื่อตอบโจทย์สังคม การตระหนักถึงความถูกต้อง จริยธรรมในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในสังคม

การใช้ AI ในภาครัฐ
การใช้ AI ในภาครัฐ

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหน่วยงานราชการและผลกระทบกับประชาชน การร่วมมือกันของหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีประญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการทำให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างสมบูรณ์

ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการแพทย์
ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการแพทย์

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางด้านการแพทย์ ทำให้การวินิจฉัยโรคทำได้รวดเร็วขึ้น โดยผู้เรียนจะได้รับชมตัวอย่างการใช้หุ่นยนต์ในโรงพยาบาล การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวิเคราะโรคจากภาพถ่ายรังสี เป็นต้น

ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการเงินและการธนาคาร
ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการเงินและการธนาคาร

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในธุรกิจการบริการทางการเงิน บทบาทของการบริการทางการเงินต่อสังคม ตัวอย่างการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานในการธนาคาร การลงทุน บัตรเครดิต และการประกันภัยเป็นต้น

คุณภาพข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์
คุณภาพข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้เห็นความสำคัญของการกำกับดูแลและจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นบริบทพื้นฐานที่สำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล ความสำคัญของการมีการจัดระเบียนข้อมูลและการมีแคตตาล็อกข้อมูล องค์ประกอบและความหมายของการมีคุณภาพของข้อมูลภายในองค์กร อีกทั้งได้เห็นตัวอย่างการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในองค์กรต่อการกำกับดูแลข้อมูลผ่านตัวอย่างวิดีโอสื่อการสอนสั้นๆ

การปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในหน่วยงาน
การปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในหน่วยงาน

วิดีโอนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างไร

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มรายได้
การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มรายได้

วิดีโอนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ได้อย่างไร ขั้นตอนต่างๆ วิธีคิด รวมถึงมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ว่าจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างไร อะไรคือปัจจัยที่จะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จ และยั่งยืน

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมผู้สูงอายุ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมผู้สูงอายุ

วิดีโอนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุอย่างไร ทั้งทางด้านการแพทย์ และทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต รวมถึงมุมมองจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านนี้โดยตรง