เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม

AI201

หน้าหลัก รวมเนื้อหาที่น่าสนใจ เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม

รายละเอียด

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ในยุคต่างๆ รูปแบบของการแก้ปัญหาทั้งรูปแบบดั้งเดิม และรูปแบบสมัยใหม่ ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การสร้างกราฟและการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโมเดลเชิงทำนายเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจกระบวนการของวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆกัน ผู้เรียนจะได้พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับการคำนวณสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษา Python ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะข้อมูลที่เป็นกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติเชิงอนุมาณ และการทดสอบสมมุติฐาน เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรฉบับเต็ม ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม