ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

AI202

หน้าหลัก รวมเนื้อหาที่น่าสนใจ ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

รายละเอียด

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักคอมพิวเตอร์วิทัศน์ หรือ Computer Vision เข้าใจประโยชน์ของ Computer Vision และหลักการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การใช้งานจริง เรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมที่ใช้ฐานความรู้ในการแก้ปัญหา โดยเลียนแบบตรรกะการแก้ปัญหาของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีการจัดหาความรู้และจัดเก็บเข้าสู่ระบบในรูปแบบกฎที่ถูกใช้ในกระบวนการเหตุผลจากปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเรียนรู้เชิงลึกเป็นการเรียนรู้ที่เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ในการประมวลผลข้อมูลและเป็นการสร้างรูปแบบสำหรับใช้ในการตัดสินใจ

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรฉบับเต็ม ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง